facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Information om insamlade personuppgifter 

Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR)

Rubino Rekrytering AB, 556641-9098, bedriver konsultverksamhet inom rekrytering och bemanning och därmed jämförlig verksamhet.

I sin verksamhet behandlar Rubino Rekrytering AB personuppgifter om sökande för att dels uppfylla avtal för kunders räkning inom ramen för sin verksamhets ovan angivna ändamål och dels personuppgifter som sökande själva lämnat till Rubino Rekrytering AB av intresse för framtida rekryteringar.

Intresse för en specifik tjänst eller för att komma i fråga för en eventuell framtida rekrytering eller bli föremål för bemanning förutsätter att Rubino Rekrytering AB mottar, registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en sökande kan bli aktuell för en tjänst. Det förutsätts också att personuppgifterna förmedlas vidare till Rubino Rekrytering ABs uppdragsgivare.

Rubino Rekrytering AB behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgöra avtal med sina uppdragsgivare samt personuppgifter som lämnats för att visa intresse för rekrytering och till vilka den registrerade lämnat sitt skriftliga samtycke.

Information om insamlade personupgifter från den registrerade

Personuppgiftsansvarig: Harry Rubino, VD, harry@rubino.se, +46 (0)8-411 60 80.

Ändamålen med behandlingen är att antingen utföra en specifik rekrytering eller ha underlag för framtida rekryteringar. Den lagliga grunden utgörs dels av nödvändigheten till behandlingen för fullgöra avtalet med uppdragsgivaren och dels att den registrerade lämnat sitt samtycke till behandlingen. Notera att det av annan lagstiftning kan följa skyldighet att behandla personuppgifter.

Förutom att Rubino Rekrytering AB  själv behandlar personuppgifterna för uppfyllande av sitt ändamål kan personuppgifterna överföras till arbetsgivare som rekryterar personal.

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under den tid Rubino Rekrytering AB har avtalet med en uppdragsgivare eller senast till den tidpunkt när lagenlig preskriptionstid, har inträtt. Intresseanmälningar för framtida rekrytering kommer att vartannat år raderas om inget annat begärts av den sökande.

Under tiden för behandling av personuppgifterna har den registrerade rätt att begära tillgång till dem, att begära rättelse av felaktiga uppgifter, att begära radering av uppgifter eller invända mot behandling samt även rätt till dataportabilitet av uppgifterna.

Om den registrerade återkallar sitt samtycke kan förutsättningar för behandling av personuppgifterna ändå föreligga. En återkallelse påverkar inte heller lagenligheten av behandling innan samtycket återkallades.

Rubino Rekrytering AB behandlar inte personuppgifter för annat än angivna ändamål och de intresseavvägningar som krävs med anledning av uppfyllande av avtal.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till tillsynsmyndigheten - Datainspektionen.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor